Затверджено
Рішення Баришівської
селищної ради
від 21.04.2023 №1687-37-08

СТАТУТ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА – САДОК)

«ТЕРЕМОК» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

смт Баришівка

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Теремок» комбінованого типу Баришівської селищної ради належить до комунальної власності Баришівської селищної ради.

1.2. Найменування закладу дошкільної освіти:

1.2.1.Повне найменування: Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Теремок» комбінованого типу Баришівської селищної ради.

1.2.2. Скорочене найменування: ЗДО (ясла-садок) «Теремок».

1.3. Місцезнаходження (юридична адреса) ЗДО (ясла-садок) «Теремок»: 07501, Київська область, Броварський район, смт Баришівка, вул. Софіївська, 34/35.

1.4. Засновником закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Теремок» комбінованого типу Баришівської селищної ради (надалі – заклад дошкільної освіти) є Баришівська селищна рада. Заклад дошкільної освіти відноситься до сфери управління Засновника та знаходиться у підпорядкуванні Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради (далі – УОМС).

1.5. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланки з власними реквізитами, має право відкривати та закривати рахунки в банках, укладати договори за умови фінансово-господарської самостійності, наданої в установленому порядку.

1.6. Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про заклад дошкільної освіти, що затверджується Кабінетом Міністрів України, а також актами Баришівської селищної ради, виконавчого комітету Баришівської селищної ради та Управління освіти, молоді та спорту Баришівської селищної ради, іншими нормативно-правовими актами і цим Статутом.

1.7. Головною метою закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права дитини на: здобуття дошкільної освіти; її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту; задоволення потреб громадян у наданні, догляді та оздоровленні дітей; створення безпечних та нешкідливих умов розвитку виховання та навчання дітей, їх різнобічного розвитку; формування норм виховання національної свідомості, надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання та навчання дитини, забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб, впровадження експериментальної та інноваційної діяльності.

1.8. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: здобуття дошкільної освіти дітьми за бажанням батьків або осіб що їх заміняють, шляхом встановлення гнучкого режиму роботи закладу (після досягнення дитиною 5-ти річного віку дошкільна освіта є обов’язковою); збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, формування основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки; надання закладом дошкільної освіти батькам і дітям додаткових освітніх послуг, а також всіх видів послуг для дітей, які не є вихованцями даного закладу дошкільної освіти.

1.9. У закладі дошкільної освіти не допускаються створення і діяльність організаційних структур політичних партій та релігійних організацій.

1.10. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та даним Статутом.

1.11. Заклад дошкільної освіти є неприбутковою організацією та не має на меті отримання доходів. Фінансування здійснюється з місцевого бюджету Баришівської селищної ради та інших джерел відповідно до чинного законодавства України.

1.12. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника закладу дошкільної освіти та реєструються в порядку встановленому чинним законодавством України.

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1. Заклад дошкільної освіти комплектується відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти, встановлених чинним законодавством України.

Заклад дошкільної освіти має потужність 240 місць.

2.2. У закладі дошкільної освіти функціонують групи з денним перебуванням дітей.

2.3. Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.4. У дошкільному закладі функціонують групи загального розвитку та інклюзивні групи.

2.5. За заявою батьків у заклад приймаються вихованці на короткотривалий режим перебування (до 4 годин).

2.6. Для зарахування дитини у заклад дошкільної освіти необхідно подати:

 • заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

 • медичну довідку про стан здоров’я дитини;

 • копію свідоцтва про народження дитини;

 • карту щеплень.

Для зарахування дитини з особливими освітніми потребами до закладу дошкільної освіти та утворення інклюзивних груп до заяви про зарахування додається висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.

Для зарахування дитини з інвалідністю до заяви про зарахування додаються:

 • копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”;

 • копія індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю.

2.7. Першочергово до закладу дошкільної освіти зараховуються діти, які:

- проживають на території обслуговування закладу дошкільної освіти згідно рішення виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району від 19.11.2021 № 252 «Про закріплення території обслуговування за закладами дошкільної освіти Баришівської селищної ради»;

- є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в закладі дошкільної освіти;

- є дітьми працівників закладу дошкільної освіти;

- належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

- належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

- перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

- діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок військових дій і збройних конфліктів;

- мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону.

Під час подання заяви про зарахування дитини до закладу дошкільної освіти один з батьків або інший законний представник дитини повинен пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на першочергове зарахування дитини, та зазначити його реквізити у заяві. У разі, коли право на першочергове зарахування не підтверджено, дитина зараховується до закладу дошкільної освіти на загальних підставах.

Після зарахування до закладу дошкільної освіти дітей, які належать до категорій, визначених цим пунктом, здійснюється зарахування на вільні місця інших дітей, батьками або іншими законними представниками яких подано в установленому порядку заяви про зарахування.

2.8. Переведення вихованців з однієї вікової групи до іншої в межах закладу дошкільної освіти та формування його новостворених груп здійснюється щороку наприкінці літнього періоду, але не пізніше 31 серпня.

Для переведення вихованця з одного закладу дошкільної освіти до іншого один з батьків або інший законний представник дитини повинен подати керівнику закладу дошкільної освіти заяву про зарахування дитини письмово або за допомогою системи електронної реєстрації.

Керівник закладу дошкільної освіти впродовж десяти робочих днів з дати надходження такої заяви інформує заявника про можливість зарахування дитини до закладу дошкільної освіти із зазначенням кінцевого строку подання необхідних документів.

Переведення вихованця закладу дошкільної освіти до іншого закладу дошкільної освіти відбувається на підставі заяви одного з батьків або іншого законного представника дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли за рішенням органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з іншим із батьків).

2.9. За дитиною зберігається місце у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, у літній оздоровчий період (75 календарних днів), а також у інших випадках за заявою батьків.

2.10. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватися:

 • за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

 • на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти;

 • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом більше 2-х місяців;

 • у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років (для дітей з особливими освітніми потребами - повних восьми років), що передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;

 • у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;

 • у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин;

 • в інших індивідуально визначених випадках, що не суперечать закону.

Відрахування дитини із закладу дошкільної освіти здійснюється відповідним наказом керівника закладу дошкільної освіти.

2.11. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини – 10 календарних днів.

2.12. Заклад дошкільної освіти здійснює соціально-педагогічний патронат дітей, які з поважних причин не можуть відвідувати ясла-садок, шляхом надання консультацій та проведення індивідуальних занять вдома.

3. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем, протягом 9 годин на день. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

3.2. Щоденний графік роботи:

- з 8.00 до 17.00 години (у передсвяткові дні робочий день скорочується на 1 годину)

- з 07.00 до 08.00 години та з 17.00 до 18.00 години (з 16.00 до 17.00 у передсвяткові) функціонує чергова група.

В закладі дошкільної освіти може вводитися гнучкий або багатоваріантний режим, який передбачає наявність продуманої системи швидкого реагування на раптову зміну ситуації: несприятлива погода; відсутність світла; відсутність достатньої кількості персоналу; бажання батьків приводити та забирати дитину в зручний для них час; карантин та періоди підвищеної захворюваності.

За бажанням одного з батьків або іншого законного представника дитини у закладі дошкільної освіти дитина може перебувати протягом дня або короткотривало (неповний день). Для дітей, які перебувають у закладі дошкільної освіти короткотривало, можуть утворюватися окремі групи.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджується керівником.

4.4. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти результатів навчання (набуття компетентностей) передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою.

Освітня програма має містити:

 • загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти;

 • перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів, дисциплін тощо, логічну послідовність їх вивчення;

 • форми організації освітнього процесу;

 • опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

 • інші освітні компоненти (за рішенням закладу дошкільної освіти).

Зміст освітньої програми повинен передбачати:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

 • виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджується його директором.

Кожна освітня програма має передбачати набуття дитиною компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

4.6. Заклад дошкільної освіти визначає самостійно напрямки освітньої діяльності, враховуючи нахили вихованців та інтереси батьків або осіб, які їх замінюють.

4.7. Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Базового компонента дошкільної освіти.

Дітям з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

5.1. Харчування дітей у закладі дошкільної освіти організовується відповідно до встановлених нормативів та вимог чинного законодавства України.

5.2.Харчування дітей у закладі дошкільної освіти триразове.

Організація та відповідальність за харчування дітей у закладі дошкільної освіти покладається на керівника закладу дошкільної освіти та УОМС за рахунок коштів місцевого бюджету та батьківських коштів.

5.3. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у розмірі, визначеному рішенням Баришівської селищної ради. Пільгові умови оплати харчування дітей у закладі дошкільної освіти для багатодітних, малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням виконавчого комітету Баришівської селищної ради за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Контроль за організацією харчування, вітамінізацію страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника, завідуючого господарством та керівника закладу дошкільної освіти.

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

6.1. У закладі дошкільної освіти діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичною сестрою, яка входить до штату цього закладу дошкільної освіти, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.2. Медична сестра здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі організацію проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дітей, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом і якістю харчування.

6.3. Керівник закладу дошкільної освіти разом з медичною сестрою щорічно організовують медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров'я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів.

6.4. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного працівника та проведення лікувально-профілактичних заходів.

6.5. Для проведення оздоровчої, корекційно-розвиткової роботи у закладі дошкільної освіти функціонують інклюзивні групи, а також в інклюзивних групах облаштовані відповідні куточки та приміщення.

7. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:

- діти дошкільного віку (вихованці);

- педагогічні працівники: директор, вихователь-методист, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичний психолог, соціальний педагог, інструктор з фізкультури, музичні керівники, керівники гуртків, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;

- помічники вихователів та няні;

- медичні працівники;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

- фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

7.2.Права дитини у сфері дошкільної освіти

7.2.1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

7.2.2. Дитина має гарантоване державою право на:

- безоплатну дошкільну освіту;

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди й агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного і психологічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.3. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють.

7.3.1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

7.3.2. Батьки здобувачів освіти мають право:

- захищати відповідно до законодавства України права та законні інтереси здобувачів освіти;

- звертатися до закладу дошкільної освіти, УОМС з питань освіти;

- обирати освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу дошкільної освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі дошкільної освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

- отримувати інформацію про діяльність закладу дошкільної освіти, його освітню діяльність.

7.3.3. Батьки вихованців закладу дошкільної освіти зобов’язані:

- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

- дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності).

Інші права та обов’язки батьків і осіб, які їх замінюють, визначаються Законами України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту».

7.4. Права та обов'язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти.

7.4.1. Педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.4.2. Трудові відносини та оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу, інших працівників закладів дошкільної освіти здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної освіти.

7.4.3. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти мають право на:

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, оздоровчою інфраструктурою закладу дошкільної освіти;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів дошкільної освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- індивідуальну освітню діяльність за межами закладу дошкільної освіти;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- подовжену оплачувану відпустку;

- участь у громадському самоврядуванні закладу дошкільної освіти.

7.4.4. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти зобов’язані:

- виконувати цей Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту), свої посадові обов’язки;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного й психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та в інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності;

- виконувати накази та розпорядження керівника закладу дошкільної освіти;

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення вихованцями передбачених нею результатів навчання та виховання;

- сприяти розвитку здібностей вихованців, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- виховувати у дітей дошкільного віку повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- дотримуватися академічної доброчесності;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, працелюбства;

- формувати у вихованців усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- формувати у дітей дошкільного віку прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати дітей дошкільного віку під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю вихованців, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу дошкільної освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

7.4.5. Педагогічних та інших працівників закладу дошкільної освіти призначає на посади та звільняє з посад його керівник у порядку, передбаченому установчими документами закладу дошкільної освіти, відповідно до чинного законодавства України.

7.4.6. Працівники закладу дошкільної світи у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні медичні огляди.

7.4.7. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до чинного законодавства України.

7.4.8. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти, які систематично порушують даний Статут, правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.4.9. Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників дошкільного закладу регулюються трудовим законодавством України, правилами внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти та цим Статутом.

8. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1. Управління закладом дошкільної освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами закладу дошкільної освіти, здійснюють:

- засновник – Баришівська селищна рада;

- УОМС, якому делеговані повноваження засновником закладу дошкільної освіти, відповідно до Положення про УОМС;

- керівник закладу дошкільної освіти.

8.2. Засновник закладу дошкільної освіти:

- затверджує Статут закладу дошкільної освіти, його нову редакцію та зміни до нього;

- затверджує структуру та штатну чисельність закладу дошкільної освіти;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу дошкільної освіти;

- здійснює контроль за дотриманням Статуту закладу дошкільної освіти.

8.3. Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його керівник, який призначається на посаду за контрактом і звільняється з посади начальником УОМС відповідно до чинного законодавства України.

Керівником закладу дошкільної освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Керівник закладу дошкільної освіти:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законами України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту», забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;

 • діє від імені закладу дошкільної освіти, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, незалежно від форм власності;

 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу дошкільної освіти і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;

 • призначає на посади та звільняє з посад працівників закладу дошкільної освіти у порядку, передбаченому цим Статутом, відповідно до чинного законодавства України;

 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

 • організовує в закладі дошкільної освіти харчування і медичне обслуговування дітей;

 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку в закладі дошкільної освіти, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом закладу дошкільної освіти (при наявності);

 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних нормі правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників закладу дошкільної освіти;

 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітнього процесу, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогічних працівників;

 • організовує різні форми співпраці з батьками вихованців або особами, які їх замінюють;

 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти;

 • щороку звітує про освітню, фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти перед громадськістю на загальних зборах колективу закладу дошкільної освіти;

- формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про діяльність та оприлюднює таку інформацію відповідно до чинного законодавства України.

8.4. Колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є Педагогічна рада.

До складу Педагогічної ради входять: усі педагогічні працівники закладу дошкільної освіти, голова батьківського громадського об’єднання. На засідання Педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських об’єднань, педагогічні працівники інших закладів дошкільної освіти, батьки вихованців або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання Педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою Педагогічної ради є керівник закладу дошкільної освіти. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

 • схвалює освітню програму закладу дошкільної освіти, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості дошкільної освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

 • розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти;

 • визначає план роботи закладу дошкільної освіти та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

 • затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

 • визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення вихованців, працівників закладу дошкільної освіти та інших учасників освітнього процесу;

 • розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу дошкільної освіти та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків, цього Статуту;

 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу дошкільної освіти та проведення його громадської акредитації;

 • розглядає інші питання, віднесені чинним законодавством України та цим Статутом до її повноважень.

Рішення Педагогічної ради вводяться в дію наказами керівника закладу дошкільної освіти.

Кількість засідань Педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

8.5. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:

- органи самоврядування працівників;

- органи батьківського самоврядування;

- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

8.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти.

Загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівника закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.

8.7. У закладі дошкільної освіти може діяти наглядова (піклувальна) рада, яка створюється за рішенням засновника, відповідно до чинного законодавства України.

9. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1. Майно закладу дошкільної освіти належить до комунальної власності Баришівської селищної ради та знаходиться на балансі УОМС.

9.2. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі УОМС.

9.3. Вимоги до матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами. Примірні переліки матеріально-технічного оснащення закладів дошкільної освіти, ігрового, навчально-дидактичного обладнання закладу дошкільної освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

9.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна закладу дошкільної освіти проводиться за рішенням Засновника лише у випадках, передбачених чинним законодавством України. Збитки, завдані закладу дошкільної освіти внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

10. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладів дошкільної освіти здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», бюджетного законодавства України та інших нормативно-правових актів на основі затвердженого Баришівською селищною радою кошторису.

10.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

10.3. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти можуть бути кошти:

- засновника;

- державного та місцевих бюджетів;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб;

- інші кошти, не заборонені чинним законодавством України.

10.4. Заклад дошкільної освіти може надавати платні освітні та інші послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. Засновник дошкільного закладу освіти має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

10.5. Порядок діловодства в закладі дошкільної освіти визначається керівником відповідно до законодавства. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію УОМС.

10.6. Штатний розпис закладу дошкільної освіти затверджується Засновником на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

10.7. Заклад дошкільної освіти, за погодженням з УОМС, має право:

- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

11.1. Державний контроль у сфері дошкільної освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості дошкільної освіти та освітньої діяльності.

11.2. Державний контроль у сфері дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

11.3. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти проводить інституційний аудит закладу дошкільної освіти.

11.4. Інституційний аудит закладу дошкільної освіти є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері дошкільної освіти, що проводиться один раз на 10 років.

11.5. Громадський нагляд (контроль) у системі дошкільної освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю) - громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства, установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.

12. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу дошкільної освіти приймає Засновник.

Реорганізація закладу дошкільної освіти відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником або в інших випадках, передбачених законом.

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу дошкільної освіти, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Засновнику для затвердження.

12.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу дошкільної освіти переходять відповідно до чинного законодавства України до правонаступників або визначених Засновником закладів освіти.

12.4. Заклад дошкільної освіти вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.


13. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Статут закладу дошкільної освіти затверджується Засновником. Зміни до нього вносяться Засновником, шляхом викладення його у новій редакції та реєструється у встановленому чинним законодавством порядку за пропозицією Засновника, УОМС і керівника закладу дошкільної освіти.

Секретар селищної ради Олександр ІЛЬЧЕНКО

Кiлькiсть переглядiв: 286