Звіт керівника ДНЗ

Як завідувачка, у своїй діяльності згідно Положення про дошкільний навчальний заклад, я керуюся Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами та указами Президента України, Кабміну, наказами МОН, органів місцевого самоврядування та власним Статутом: дотримуюсь виконання обов’язків, обумовленим Статутом.

В 2016-2017 роках у закладі функціонувало 10 груп, в них перебувало 209 дітей. Групи повністю укомплектовані. В цьому році ми випускаємо 45 дітей, в черзі перебуває 57 дітей.

Режим роботи ДНЗ – 5 денний, з 8:00 до 17:00.

Мова навчання – українська.

Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, корекційних заходів для дітей з вадами мовлення: групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивально-ігрове середовище.

Педагоги нашого закладу прагнуть розвинути і виховати природні здібності дитини. Що менший вік, з якого починають вчити дітей, то більший обсяг знань стане фундаментом, на якому виросте духовно багата і мисляча дитина.

Дитина ж, яка перебуває у комфортному для себе індивідуалізованому середовищі, серед толерантних педагогів, яка може здійснювати відповідні віку вибори (діяльності, виду занять, гуртків, матеріалів тощо): приймати самостійні рішення щодо власного життя, виявити свої здібності, висловлювати бажання, вільно пізнавати навколишній світ, експериментувати, спостерігати – відчувати себе захищеною, шанованою, упевненою, а тому справді стає компетентною, сміливою,відповідальною, самостійною, творчою, сильною, життєрадісною та обдарованою.

А кожен батько та мама бажають, щоб їхня дитина перебувала в максимально комфортних умовах, щоб вона отримувала якісне виховання і навчання та щоб зважали на її інтереси та бажання, а запити родини поважали, тобто навчали і виховували.

Реалізація навчального плану передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Зміст плану освітньої роботи з дітьми систематизовано за освітніми лініями розвитку дитини, відповідно до освітніх програм та Базового компонента дошкільної освіти.

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в 2016-2017 н.р. педагогічний колектив закладу спрямовує свою діяльність на формування різнобічно-розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини, і завершуючи її вступом до школи.

При виборі методик навчання перевага надається розвиваючим методикам, що сприяють формуванню пізнавальної, соціальної сфери дитини. Непереривна безпосередня освітня діяльність з дошкільниками, в основі якої домінує ігрова діяльність, в залежності від програмового змісту, проводиться фронтально, підгрупами, індивідуально. Планується колективна творча діяльність.

Навчальний процес у нашому закладі організовується згідно програми «Українське дошкілля» та програми для дітей старшого віку «Впевнений старт», в яких відображено вимоги до оновлення змісту освіти дитини від народження до 6 (7) років життя зокрема, до його інваріантної частини; уніфіковано вимоги до розвиненості, вихованості й навченості дитини раннього та дошкільного віку.

Модернізація змісту дошкільної освіти передбачає вирішення проблем формування кожного дошкільника як творчої особистості з врахуванням індивідуальних інтересів при збільшенні дитячої субкультури. Це завдання реалізується під час розвивальної роботи з дошкільниками при опрацюванні як загальних програм, так і профільних програм розвитку, навчання та виховання дітей та гурткової роботи.

З метою розвитку ранньої обдарованості дітей у нас працюють гуртки: «Я - Українець» (патріотичне виховання), «Юні дослідники» (екологічне виховання). На високому рівні проводиться художньо-естетичний розвиток, працює гурток «Барвисте джерельце». Також працює гурток англійської мови.

Робота у гуртках сприяє формуванню у дітей естетичного світу, вихованню потреби вносити елементи краси у своє життя, активізації дитячої творчості.

Кожна дитина неповторна і унікальна, і, якщо створити умови для її розвитку, у малюка неодмінно відкриваються здібності, закладені в нього від природи.

Наша мета – виховати фізично-здорову, гармонійно розвинену особистість. Тому роль виховання полягає не лише у подачі готових знань, а й у зацікавленні дітей, у створенні умов, які стимулюють дослідницьку й творчу діяльність.

В першу чергу цьому сприяє повноцінне розвивальне середовище, яке в нашому закладі утворене сукупністю природних, предметних і соціальних умов та простором власного «Я» дитини і підпорядкована інтересам дитини та життєдіяльності.

Усі елементи предметно-ігрового середовища покликані забезпечувати і стимулювати вільний вибір і зміну видів діяльності дитини, створювати актуальні для неї та доступні для її розвитку проблемні ситуації.

Для цього вони мають бути інформативними, емоційними, втілювати в собі пізнавальну та емоційну новизну.

Якщо ж відповідне розвивальне середовище відсутнє (застаріле, відсутність сучасних іграшок, навчальних матеріалів, дитячих книг тощо), у дитини з’являється роздратованість, внутрішній та зовнішній дискомфорт.

Дякуючи вашій допомозі в усіх групах уже з’явилися нові сучасні іграшки, такі, що дають можливість дитині адаптуватися у соціумі, несуть інформаційне забезпечення, надають можливість дитині набувати життєвої компетентності.

Для надання якісної освіти у навчально-вихованому процесі дошкільного закладу актуальними залишаються такі напрямки, які сприяють здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості: фізичний, розумовий, естетичний, моральний, трудовий, патріотичний.

Можливим психозберігаючим чинником у діяльності нашого навчального закладу є психологічно-емоційний супровід освітнього процесу.

¾ Навчання і виховання дітей проводиться на засадах особистісно-орієнтованої освіти;

¾ Забезпечується позитивна адаптація дітей до умов ДНЗ;

¾ Створюється позитивний психологічний клімат в ДНЗ та групових колективах;

¾ Забезпечуються партнерські (суб’єкт - суб’єктивні) стосунки між дорослими та дітьми;

¾ Формується у дітей позитивна самооцінка.

Педагог – професія творча. А зміни в суспільній свідомості, у ставленні до освітньої парадигми – це спрямованість навчання і виховання, на загальний розвиток особистості, її інтелектуальних, творчих здібностей.

Реформи завжди супроводжуються підйомом руху новаторства, пошуком інноваційних технологій.

На базі нашого закладу проводяться районні методичні об'єднання, семінари, виставки. Наші педагоги охоче діляться своїм досвідом з колегами з інших закладів. Ви знаєте, що наш заклад єдиний в районі серед дошкільних закладів має статус високого рівня освітньої діяльності.

Вимогами основної освіти має відповідати і сучасний педагог. І тому головною метою адміністрації ДНЗ є створення умов для професійного росту педагогів. В закладі працює 11 працівників, всі мають відповідну фахову освіту. З них з категорією «спеціаліст вищої категорії» - 1, «спеціаліст І категорії» - 2, «спеціаліст ІІ категорії» - 3, «спеціаліст» - 5. У першу чергу – це атестація, яку кожен педагог повинен пройти 1 раз у 5 років.

Робота по атестації проводиться згідно «Типового положення про атестацію», яке вивчається на нарадах при завідувачу (Наказ №187 від 01.09.16).

Розроблений 5-ти річний план атестації та курсової перепідготовки, яку педагогам необхідно пройти теж 1 раз у 5 років.

Робота щороку починається з ознайомлення з наказом про склад атестаційної комісії та складання плану роботи. Вся необхідна інформація висвітлена у «Куточку атестації».

В нашому закладі працює творчий колектив: це і досвідчені педагоги, які мають достатній досвід та стаж, і нові молоді кадри.

Для них у нас проводяться відкриті заходи, семінари, індивідуальні консультації, закріплені наставники (Наказ №37 від 01.09.2016 «Про організацію методичної роботи з педкадрами у 2016-2017 н.р.»).

Одним із найважливіших питань в закладі освіти є питання безпеки та здоров'я дітей та дорослих, питання охорони праці. Про це відмічено в наказах: №32 від 27.08.2016 р. «Про організацію роботи з охорони праці в ДНЗ», №05 від 04.01.2017 «Про призначення відповідальних з організації охорони праці та безпеки життєдіяльності», №01 від 04.01.2017 «Про введення в дію інструкції з охорони праці», №02 від 04.01.2017 «Про створення комісії з питань ОМ в ДНЗ», №03 від 04.01.2017 «Про дотримання працівниками ДНЗ Інструкції з охорони життя і здоров'я дітей в ДНЗ «Теремок»», №08 від 09.01.2017 «Про організацію з охорони життя в ДНЗ «Теремок»», №09 від 09.01.2017 «Про запобігання шкоди здоров'ю дітей», №10 від 12.01.2017 «Про стан роботи з ОП, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності в ДНЗ «Теремок» за перше півріччя 2016-2017 н.р.», №11 від 16.01.2017 «Про перевірку протипожежного стану в ДНЗ «Теремок»», №18 від 25.05.2017 «Про запобігання дитячого травматизму тощо».

Без правильної та своєчасної роботи адміністрації в цьому напрямі не можлива цілеспрямована, а, головне, безпечна організація навчально-вихованого процесу.

Для цього в ДНЗ:

¾ Створена комісія, яка контролює дотримання вимог інструкції по ОП та БЖД (Наказ №03 від 04.01.2017);

¾ Зроблена атестація робочих місць в ДНЗ (Наказ №64 від 08.09.2016 «Про створення комісії для атестації робочих місць за умовами праці», №69 від 02.10.2016 «Про затвердження результатів атестаційних місць за умовами праці»);

¾ Ведеться журнал вступного інструктажу;

¾ Проводяться планові (чергові), а при необхідності позачергові інструктажі (Наказ №32 від 27.08.2016);

¾ Вивішені плани евакуації, вони затверджені начальником пожежної служби;

¾ Проводяться практичні заняття;

¾ 2 рази на рік – у жовтні та квітні проводяться тижні безпеки (Наказ №40 від 30.09.2016 та №35 від 03.04.2017). «Про запобігання шкоди здоров'ю діте та дитячому травматизму» наголошує наказ №06 від 04.01.2017 та №17 від 25.05.2017.

¾ В групах створені куточки з ТБ, регулярно проводяться тематичні заняття, розваги, оформлено кабінет з ТБ;

¾ Адміністрацією розроблені та затверджені разом з ПК правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників, інструкції по ТБ (наказ №15 від 04.01.2017 і №12 від 04.01.2017);

¾ Обладнані протипожежні щитки, на яких наявний увесь інвентар для гасіння;

Підсумки роботи з ОП та ТБ підбиває наказ №13 від 12.01.2017 «Про стан роботи з ОП, ТБ та БДЖ в ДНЗ «Теремок»».

Питанням №1 в нашому закладі є питання харчування. Саме тому це питання контролюється наказами №06 від 04.01.2017 «Про організацію харчування в ДНЗ «Теремок»», №07 від 04.01.2017 «На виконання наказу «Про організацію харчування в ДНЗ «Теремок»», №13 від 04.01.2017 «Про створення бракеражної комісії в ДНЗ «Теремок»», №15 від 04.01.2017 «Про попередження харчових отруєнь і інфекційних захворювань та епідемічних ускладнень в ДНЗ «Теремок»».

Згідно вимог СЕС у нас ведуться бракеражні журнали готової та сирої продукції (Наказ №06 від 04.01.2017). Всю продукцію беремо лише при наявності сертифіката якості, щоденно залишаємо добові проби.

Медсестра обов’язково перед тим, як годувати дітей, зніме пробу. Вода для пиття зберігається в окремому посуді, вона кип'ячена. Меню складається щоденно; для проінформованості батьків та громадськості вивішується в коридорі та групах. Меню складається згідно «Інструкції по харчуванню», вимог СЕС та перспективного двотижневого меню.

З нового року змінилася батьківська плата за харчування (25 грн) – становить 40 % від вартості дітодня, але з метою його здешевлення ще влітку заготовляли самі овочі аж до нового сезону. Це все перераховувалося тонами.

Питання організації харчування в ДНЗ було винесене на розгляд наради при завідувачці (Протокол №5 від 13.02.2017 на загальних батьківських зборах 31.08.2016 «Організація роботи на 2016-2017»).

Одним із парадоксів нашого часу є те, що знань і вмінь потрібно на багато більше, ніж раніше, а функціональні можливості організму є незмінними з часів Давньої Русі. До того ж, ще одна проблема – прогресуюче погіршення здоров'я населення, особливо дітей. Лікарі, психологи, педагоги із сумом констатують, що майже 90 % вчорашніх учнів мають відхилення у здоров'ї, кожний перший схильний до депресій. Тому виховання здорової дитини, комплексне використання всіх засобів фізичного виховання та оздоровлення дитячого організму – одне з найважливіших завдань роботи нашого ДНЗ.

У своєму закладі ми створили і застосовуємо власну систему оздоровлення малюків, схвалену радою методичного кабінету управління освіти.

Ця оздоровча система базується на елементарних інноваційних технологія відомих методик Антипкіної, Бутейка, Іванова, Єфіменка, а також на власному практичному досвіді працівників садка.

Наша співпраця з Українсьткими інститутом екології людини, який очолює відомий професор М.П. Курик, дала нам змогу створити і свою власну програму оздоровлення дітей: «Здорова дитина – багатство країни».

У нас створені:

ü Затишний фітобар, де ми поїмо дітей цілющими чаями;

ü Для дітей, які прийшли після хвороби, і яким згідно припису лікаря показано інгаляції, створені умови для їх проведення.

Для зміцнення імунної системи дітей застосовуємо різні види профілактичного масажу:

v Масаж стоп;

v Точковий;

v Пляшковий;

v Пробковий;

v Горіховий;

v Масажні килимки.

Усі види масажу поліпшують кровообіг, стимулюють роботу внутрішніх органів дитини. Комплекти вправ на дихання ефективно допомагають відновити розумову та фізичну працездатність, поз буття застійних і застудних процесів у легенях.

В кожній групі є аромочаші і наша медсестра згідно рекомендацій лікаря проводить аромотерапії:

· Іонізатором очищуємо повітря;

· Виготовили нестандартне фізкультурне обладнання;

· Маємо апарати для приготування сиглентно-кисневих сумішей (коктейлів-пінок), які посилюють імунітет організму, 2 рази на рік (оздоровлюємо дітей);

· З метоюб профілактики бронхо-легеневих захворювань та зміцнення організму дітей, використовується соляна кімната.

Відкрили сенсорну кімнату, в якій з дітьми проводяться різні види терапії: казкотерапія, музикотерапія і кольоротерапія.

Саме тут з дітьми проводиться психогімнастики, комплекси дихальної гімнастики в поєднанні з музикотерапією (шум океану, спів птахів, шум лісу, саксофонні балади, класична музика тощо).

Ми звернулись до корекції психосоматичного здоров'я з метою ліквідувати хворобливі переживання, покращити соціальну адаптацію та позитивно вплинути на самопочуття дитини.

Обладнали кімнату Зимового саду, в якій мешкають декоративні птахи та тварини, а прикрашають її різноманітні рослини.

Тепер переходимо до питання про те, що одним із обов’язків завідувачки, обумовленим статутом, є збереження та зміцнення матеріальної бази.

Хочу звернути увагу, що освіти завжди трималася на ваших батьківських коштах і в цьому році знову ж фінансування на матеріальну базу не було (але допоміг нам бувший селищний голова). Завдяки вам у нас щороку в групах проводяться:

o Косметичні ремонти;

o За необхідності міняються тюлі і карнизи;

o Купуються нові іграшки, дидактичні матеріали;

o Купуються нові меблі;

o Міняється непридатний посуд тощо;

o В усіх групах поставлені нові пісочниці з дахами;

o На кухні біля мийок покладено плитку;

o Замінена каналізація;

o Замінені вікна в групі «Зернятко», кухні та кабінетах.

В позаминулому році випускники 3х старших груп подарували нам до актової зали лави, в минулому – горизонтальні жалюзі на вікна, а в цьому році нам подарували 50 % від загальної вартості штори до актової зали.

Рушійною силою закладу є його колектив. Ви бачите самі: ремонти, городи, квітники, посібники, заготовки на зиму, творчі задумки і їх втіленні і сам навчальний процес – це все робота наших працівників. Стимулом для праці в освіті завжди було заохочення. Нажаль, лише у вигляді грамот на нагрудних знаків.

У нас існують такі види нагород – за підсумками навчального року та за результатами атестацій. Ще можна оголосити подяку з занесенням в трудові книжки.

І селищна рада, і управління освіти завжди підтримують наші клопотання щодо нагородження і до свят, як професійних, так і державних. І адміністрація постійно слідкує, щоб нагородами стимулювати бажання працювати.

Ми є учасниками всіх конкурсів, заходів і їх переможцями:

§ Щороку наші діти (старші) їздять з концертною програмою виступати під час різдвяних свят по організаціях;

§ Виступають на свято 8 березня, Дня дошкілля, Дня захисту дітей.

§ В минулому році, як і в попередніх роках, ми знову отримали призове місце в районному конкурсі по підготовці закладів до навчального року;

§ Стали лауреатами конкурсу «Візерунки Великодня».

До школи діти йдуть підготовленими і всі вони є розкритими як таланти. Щоб все охопити і спланувати, керівник повинен бути стратегом. Але все ж самому справитися не можливо. Тому й створені наші батьківські активи. І ми до вас звертаємося за допомогою і щиро за неї вдячні.

Ми маємо в найближчих планах придбати безперебійник та тример.

Кiлькiсть переглядiв: 279